Privacy Policy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van
privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met
persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn
bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in
de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te
informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de
WGBO.

Bij fysiotherapie en manuele therapie Wijnstraat hechten wij groot belang aan de privacy
van de gebruikers van de website. 
Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij
persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. 
 Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van
persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede
werking van de website en de door u gebruikte diensten. 
 Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens
niet uit handen voor marketingdoeleinden. 
 Uw gegevens blijven bij ons – Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan
andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of
wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken.
 Wij respecteren uw wettelijke rechten – Op basis van de wet heeft u verschillende
rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen
en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de door ons via de website aangeboden diensten kunnen de
persoonsgegevens die u via onze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de
onderstaande doelen:

 Uw medisch dossier – In het geval u medische gegevens aan ons verstrekt kunnen
deze worden opgenomen in uw medisch dossier. Dit doen wij slechts indien dat
wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben
verkregen
 Verbeteren van onze dienstverlening – Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het
verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens
met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies. 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden
verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van
de wet mogen of moeten doen. 

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor
de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van
de volgende grondslagen:

 Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het
aanbieden van onze dienstverlening.
 (Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen
van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het
plaatsen van cookies, of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw
(uitdrukkelijke) toestemming voor hebben verkregen;
 Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd
belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als
wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen
of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer;
 Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw
medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij een
wettelijke grondslag hebben. 

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde
gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de
volgende gegevens via de website verzamelen:

 Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 Uw naam, adres een woonplaats
 Uw geslacht en geboortedatum
 Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum
verzekering)
 De naam van uw zorgverleners
 Tijdstip van uw afspraak
 Betalingsgegevens en factuuradres
 Gegevens betreffende uw gezondheid
 Burgerservicenummer (BSN)
 IP-adres

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op. 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die
direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij
enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben
voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 Hostingpartijen en onze softwareleveranciers
 Uw zorgverzekeraar.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze
privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin
enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden
op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom
raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
fysiotherapie en manuele therapie Wijnstraat en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.
Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Fysiotherapie en manuele therapie Wijnstraat wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u
bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over
dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door middel van de onderstaande
contactgegevens.

Contact

Fysiotherapie en manuele therapie Wijnstraat
Wijnstraat 110
3311 BX Dordrecht
E-mail: info@fysiotherapiewijnstraat.nl
Telefoon: 078-6136587
KvK nummer: 24481994